Leerlingenbegeleiding

LEERLINGENBEGELEIDING en ZORG in VKO Middenschool

VKO Middenschool is een leerlinggerichte school en streeft er eerst en vooral naar om aan al haar leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Daarnaast beschouwen wij elke leerling als evenwaardig en zetten we ons dag na dag in om elke leerling positief te stimuleren en maximale kansen te bieden om te leren en om zijn of haar talenten te ontdekken en verder te ontplooien.

Sommige leerlingen hebben af en toe een extra ruggensteun nodig op het vlak van leerzorg en/of psychosociale zorg. In overleg met leerlingen en ouders zorgen wij samen voor ‘zorg op maat’. Daarvoor baseren wij ons op het zorgcontinuüm zoals hieronder wordt afgebeeld:

Wij opteren voor zorgverdieping. Dat is verhoogde zorg en uitbreiding van zorg voor ‘bijzondere’ leerlingen. Teamwork in het begeleidingswerk zorgt ervoor dat de betrokken leerkrachten niet overbelast worden.

Leerlingen met een zorgvraag zullen geen leerlingen worden zonder zorgvraag, ongeacht de maatregelen die worden genomen. Dat moet zowel door hun omgeving als door henzelf geaccepteerd worden.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de bovengenoemde zorgvraag een belemmering mag vormen voor het volgen van dat type onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. Ook leerlingen met een zorgvraag zullen doorheen hun schoolloopbaan vooruitgang moeten boeken op het vlak van zelfstandigheid en probleemoplossend denken.

 

Zorg begint in de eerste plaats bij de goede zorg van de ouders waar bij de opvoeding tijd wordt gemaakt voor de opvolging van de schoolloopbaan van zoon of dochter.
Wij verwijzen hiervoor naar de engagementsverklaring zoals die werd opgenomen in het schoolreglement.

 

Onder zorg verstaan we

 • Basiszorg: Algemene begeleidingstips voor alle leerlingen waarbij klastitularissen en vakleerkrachten de spilfiguren zijn.
 • Verhoogde zorg: Wanneer een leerling specifieke hulp nodig heeft, verhogen wij de zorg. We overleggen met de zorgcoördinator, het CLB en de directeur om na te gaan hoe we hulp kunnen bieden en indien nodig worden er afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een verslag/begeleidingsplan en in het leerlingendossier. De klastitularis en vakleerkrachten (klassenraad) worden op de hoogte gebracht van de afspraken.
 • Uitbreiding van zorg: Voor een aantal leerlingen volstaat de aangeboden zorg uit vorige punten niet. Voor hen moeten we de zorg uitbreiden. Ouders, leerkrachten, directie, zorgcoördinator, behandelende specialisten of CLB kunnen de bezorgdheid melden. Samen zoeken we welke redelijke aanpassingen de leerling kunnen helpen. Ouders worden steeds op de hoogte gebracht van specifieke maatregelen welke worden samengevat in een begeleidingsplan.

 

Wie is wie in ons zorgteam?

Leerlingenbegeleiders

 • Mevr. K. Hofman
 • Mevr. C. De Vos
 • Mr. J. Eenens
 • Mevr. E. Hofman
 • Mevr. A. Bogaert

Faalangst

 • Mevr. K. Van den Cruyce
 • Mevr. S. Van den Bossche

Zorgcoördinator

 • Mevr. A. Bogaert

Algemene coördinatoren

 • Mr. R. De Borger
 • Mevr. K. Geeurickx

 

 

Partners binnen het zorgbeleid zijn:

 1. De ouders en de leerlingen

We trachten de ouders steeds via een open communicatie, met wederzijds respect, te betrekken bij de evolutie en begeleiding van hun zoon of dochter. Ook de inbreng van de leerling zelf vinden we belangrijk. Het welbevinden van de leerling staat steeds voorop.

 

 1. Leerkrachten

De leerkrachten, in het bijzonder de klastitularis, zijn de spilfiguren in het verlenen van de zorg.

 

 1. Het zorgteam

         In VKO Middenschool wordt de zorg gecoördineerd door

 • de directeur, Anja Haverals
 • de zorgcoördinator, An Bogaert
 • het CLB, schoolnabije medewerker Annelies Bouchez.

 

 1. Externen

Wij staan open voor een samenwerking met al de ondersteuners van onze leerlingen.  Als school zijn wij niet verbonden aan bepaalde externen. Ouders zijn vrij om te kiezen wie ze wensen te contacteren. Via de zorgcoördinator of het CLB kan men steeds adressen bekomen waaruit men vrijblijvend een keuze van maken.

 1. Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnet regio Mechelen-Brussel.