Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
VKO Middenschool

Missie en visie van de school

Opvoeden, degelijk en interessant onderwijs bieden vanuit een christelijke bezieling, een gezamenlijke doelgerichtheid creëren op alle niveaus, leerlingen weerbaar maken in de maatschappij met in de eerste plaats het belang van de leerling voor ogen.

image

Bewust en actief leren samen met anderen

Samenleven en samenwerken kan alleen met duidelijke en verbindende afspraken. We bieden een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf durft te zijn. Dat betekent dat er op onze school naar een evenwicht gezocht wordt tussen structuur enerzijds en verbondenheid anderzijds. Leren omgaan met grenzen en regels hoort er onlosmakelijk bij. Leerlingen mogen daarom ook fouten maken. De school begeleidt leerlingen om na het vallen opnieuw op te staan, de verbondenheid te herstellen en het beter te doen. Zo groeien leerlingen in het leren omgaan met zichzelf en met de anderen.

We streven ernaar om de leerling geleidelijk aan los te laten en te motiveren zelf controle en verantwoordelijkheid te nemen over de eigen leeromgeving en het eigen leerproces.

We zetten gericht in op een kritisch denkvermogen op het gebied van vakinhoud, actualiteit, informatie en de samenleving.

Onze leerlingen staan centraal

Ons uitgangspunt is dat elke leerling mogelijkheden heeft die de moeite waard zijn om te ontdekken. Elke leerling is bijzonder en uniek. Daarom zijn we betrokken op onze leerlingen, zoeken we verbondenheid en leren we hen echt kennen. We bouwen op ieders mogelijkheden voort zodat de leerling zich optimaal kan ontplooien. Op onze school mogen leerlingen zichzelf ontdekken en zichzelf zijn.

VKO Bovenbouw heeft als doelstelling om iedere leerling te wapenen om op basis van eigen competenties mondig, kritisch en constructief deel te nemen aan de opbouw van een maatschappij. Om dit te bewerkstelligen zetten we in op de betrokkenheid en autonomie van onze leerlingen. We (h)erkennen de diversiteit van onze leerlingen en grijpen deze als ankerpunt om talentgericht te werken.
Onze school draagt groeigerichtheid op het gebied van studie-aanpak en mens-zijn hoog in het vaandel.

VKO Missie
VKO Missie

Open leer- en leefomgeving

Binnen onze school staat samen werken en samen leven met alle betrokkenen centraal. Via open communicatie trachten we een veilig leer-en leefklimaat voor iedereen te bekomen.

Een efficiënte en vlotte samenwerking tussen VKO Middenschool, externe partners en VKO Bovenbouw staat garant voor de continuïteit en kwaliteit van het leerproces van onze leerlingen. We streven ernaar om leerlingen in de mate van het mogelijke actief te betrekken bij het bepalen van lesthema's, activiteiten,... Door middel van oplossingsgericht samen denken wordt de individuele leerling gesteund. We streven ook naar een maximale betrokkenheid van de ouders.

Een open leer- en leefomgeving gaat samen met een open blik op de wereld. Binnen onze school zetten we dan ook maximaal in op een verantwoord en optimaal ondersteunend gebruik van ICT.

Kwaliteit in lesgeven en evalueren

Kennis, vaardigheden en attitudes komen evenwichtig aan bod. In de veilige context die onze school biedt, mogen leerlingen zich oefenen in de kennis en competenties die ze in de samenleving nodig hebben. Zowel in lessen, projecten als diverse activiteiten ontdekken leerlingen hun talenten en verleggen ze hun grenzen. Ze leren daarbij een kritische houding aan te nemen waarin zelfreflectie, het maken van autonome keuzes en het opnemen van verantwoordelijkheid een sleutelrol spelen. Ons doel is het ontwikkelen van een positief maar realistisch zelfbeeld.

Binnen het lesgeven en evalueren wordt rekening gehouden met een veelheid aan factoren. De unieke kenmerken van elke leerling vormen steeds het uitgangspunt. Via onze zorgvisie met aandacht voor brede basiszorg, die wordt gedragen door het hele leerkrachtenteam en alle andere betrokkenen, willen we zo optimaal mogelijk inspelen op deze unieke kenmerken van elke leerling.

Vanuit leerlingenkenmerken, doelstellingen vooropgesteld in leerplannen en leerlijnen, bieden we een gedifferentieerd aanbod aan instructiemomenten en evaluatievormen. Werk- en evaluatievormen worden bewust en doelgericht gekozen in functie van lesdoelen en klasgroep. Een afwisseling tussen proces- en productevaluatie zorgt voor een brede kijk op de mogelijkheden van de leerling en speelt in op de verschillen tussen leerlingen.

Transparantie is essentieel. Daarom wordt er voldoende aandacht besteed aan feedback. We hechten veel belang aan een doordachte en toekomstgerichte oriëntering en attestering binnen de huidige regelgeving.

VKO Opwijk Missie