3de graad - 2de leerjaar

Humane wetenschappen

Leerlingenprofiel

Je hebt belangstelling voor de mens, de samenleving, cultuur, kunst en actualiteit. Je volgde bij voorkeur de richting Humane wetenschappen. Heb je een andere basisvorming genoten, kan je instappen, mits je de component gedrags- en cultuurwetenschappen versneld opbouwt.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

 • zijn de hoofdvakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.
 • is zowel in het vijfde als in het zesde jaar een extra uur voor cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. We ontwikkelen specifieke onderzoekscompetenties en zetten in op het uitdiepen van specifieke thema’s.
 • bestudeer je in cultuurwetenschappen:
  • het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving -  de bei?nvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen
  • verschillende mens- en wereldbeelden
  • de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving
 • bestudeer je in gedragswetenschappen:
  • verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort
  • de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden
  • de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen
  • de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving
  • het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid
  • de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen
 • neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.

Toekomstgericht?

De richting humane wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na Humane Wetenschappen zijn uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke en sociale richtingen van het hoger onderwijs: psychologie, pedagogie, sociologie, geschiedenis, onderwijs, sociaal werk,...

6de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 3
Cultuurwetenschappen 4
Gedragswetenschappen 4
Module 2
Natuurwetenschappen 2
32